ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพรภิมล ทองรอง
ตำแหน่ง :หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
หน้าที่หลัก :บริหารจัดการกลุ่มงาน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารจัดการกลุ่มงาน