โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ดาวน์โหลดไฟล์

#หัวข้อดาวน์โหลดไฟล์วันที่อัพโหลด
1ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2566 และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจ่ายเงินค่าตอบแทน จานวน 5 ฉบับ2023-03-07 09:49:16
2ข้อบังคับ สธ การจ่ายเงินค่าตอบเจ้าหน้าที่ 2566 และหลักเกณฑ์แนบท้าย 6 ฉบับ2023-03-07 09:48:07
3หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2022-06-09 10:52:19
4แบบฟอร์มขอบัญชีผู้ใช้ (User Account) เพื่อใช้บริการอินเตอร์เน็ต2022-06-01 16:57:50
5คำแนะนำการใช้ยากัญชา2022-03-07 14:03:12
6คู่มือการใช้งาน web อุบลพร้อม จองการรับบริการวัคซีน COVID-192021-06-08 15:18:03
7ใบ Consent Form สำหรับผู้ขอประวัติการรักษาเพื่อใช้ในการส่งต่อระบบ H4U2020-04-23 09:31:05
8แบบขออนุญาตปฏิบัติงานในที่พัก จังหวัดอุบลราชธานี (กักตัว14วัน)2020-03-30 13:19:07

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @