โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี


นโยบาย

นโยบาย : Policy


นโยบายโรงพยาบาลสิรินธร


นโยบาย :


1.พัฒนาการดำเนินงานสุขศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรปกครองท้องถิ่น
2.บุคลากรในโรงพยาบาลต้องเป็นแบบอย่างด้านพฤติกรรมสุขภาพและมีความรู้ด้านสร้างสุขภาพ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้อง
3.ผู้รับบริการและครอบครัวต้องได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพและสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
4.พัฒนาการดำเนินงานดานสุขศึกษาโดยยึดมาตรฐานงานสุขศึกษาเป็นเกณฑ์
5.พัฒนาสื่อ สารสนเทศ และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

===================================================================

===================================================================

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @