โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ประวัติโรงพยาบาล


 โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เปิดทำการ เมษายน พ.ศ.2538 ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 84 หมู่ที่ 10 บ้านคำกลาง ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย มีเนื้อที่ทั้งหมด 46 ไร่ 38 ตารางวา ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอสิรินธร ประมาณ 1.5 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 80 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังนี้

 ทิศเหนือ  ติดกับ  ถนน รพช.
 ทิศใต้  ติดกับ  ถนนสถิตย์นิมานกาล
 ทิศตะวันออก  ติดกับ  ถนน รพช.
 ทิศตะวันตก  ติดกับ  สำนักงานสาธาณสุขอำเภอสิรินธร

สถานบริการสาธารณสุขแห่งแรกในตำบลนิคมลำโดมน้อย คือ สถานีอนามัยนิคมฯ 1 ซึ่งเป็นสถานีอนามัยที่ตั้งอยู่ในที่ว่าการนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย ซึ่งต่อมาได้โอนให้อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อปี พ.ศ.2526 ต่อมาเมื่อพระราชกิจจานุเบกษาตั้งอำเภอสิรินธร ณ ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เมื่อปี พ.ศ.2535 สถานีอนามัยนิคมฯ1 จึงได้ใช้เป็นสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชั่วคราว และให้บริการรักษาพยาบาลประชาชนควบคู่กันไปด้วย จนกระทั่งในปี พ.ศ.2536 อำเภอสิรินธร จึงได้รับงบประมาณในการจัดสร้างโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียง โดยใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ของนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ณ บ้านคำกลาง หมู่ที่ 10 จำนวน 46 ไร่ 38 ตารางวา โดยเริ่มการก่อสร้างเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2536 จนกระทั่งแล้วเสร็จและสามารถเปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปอย่างไม่เป็นทางการเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2538 ผู้อำนวยการคนแรก คือ นายแพทย์ธีระวัฒน์ เชิงสะอาด

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร

 1. นายแพทย์ธีระวัฒน์ เชิงสะอาด  ตุลาคม 2538  21 มีนาคม 2540
 2. นายแพทย์สุใหญ่ หลิ่มโตประเสริฐ  มีนาคม 2540  1 กรกฎาคม 2540
 3. นายแพทย์สยาม ประสานพิมพ์  กรกฎาคม 2540  กันยายน 2540
 4. แพทย์หญิงนุชชรินทร ไวว่อง  ตุลาคม 2540  มีนาคม 2541
 5. นายแพทย์สยาม ประสานพิมพ์  เมษายน 2541  3 ตุลาคม 2544
 6. แพทย์หญิงพรพิศ มาตรชัยเคน  ตุลาคม 2544  เมษายน 2546
 7. นายแพทย์ชัยพร พรหมสิงห์  พฤษภาคม 2546  กันยายน 2546
 8. นายแพทย์วิลพงษ์ พรมน้อย  กันยายน 2546   พฤษภาคม 2548
 9. นายแพทย์ตะวัน จึงสมาน  พฤษภาคม 2548  ตุลาคม 2550
 10. นายแพทย์ประวีร์ คำศรีสุข  พฤษภาคม 2550  มิถุนายน 2552
 11. นายแพทย์ทนง คำศรี  กรกฎาคม 2552  พฤษภาคม 2559
 12. นายแพทย์วรุตม์ เกตุสิริ  มิถุนายน 2559  ปัจจุบัน

 

 

 

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @