โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี


วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์ :


โรงพยาบาลชุมชนชายแดนชั้นนำของจังหวัด เพื่อรองรับบริการสุขภาพอาเซียน

พันธกิจ :


1.ให้การดูแลสุขภาพทุกมิติ ได้แก่ การรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพควบคุมป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพและคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ โดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง และผู้รับบริการประทับใจ
2.พัฒนาระบบบริการให้ได้การรับรองมาตรฐานระดับสากล
3.พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและเป็นบุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ
4.บริการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สร้างความมั่นคงด้านการเงินการคลัง
5.จัดบริการสาธารณสุขชายแดน เพื่อรองรับบริการสุขภาพอาเซียน

===================================================================

===================================================================

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @