โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี


เป้าหมาย

เป้าหมาย : Purpose


เป้าหมายโรงพยาบาลสิรินธร

เป้าหมาย :


1.ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ภายใต้มาตรฐาน มีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และผู้รับบริการประทับใจ
2.ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ปัญกาสุขภาพที่สำคัญในชุมชนลดลง และชุมชนมีศักยภาพในการสร้างเสริมสุขภาพ
3.เจ้าหน่ช้าที่มีสมรรถนะในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาพดี และมีความผาสุก
4.องค์กรมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่เชื่อถือ ไว้วางใจของชุมชน เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และรับผิดชอบต่อสังคม

===================================================================

===================================================================

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @